HYBRID 

24K Gold (THC 21.60% | CBD 0.05%) Indica Hybrid - $11

Blue Dream (THC 23.20% | CBD 0.06%) Sativa Hybrid – $11

White Walker Kush (THC 24.20% | CBD 0.07%) Sativa Hybrid - $11